Nhiệm vụ ở Long Thành (11 – 15) phần 2

Nhiệm vụ Thần binh bản sắc cấp độ 11

Các bạn quay lại NPC Vương Hổ làm nhiệm vụ “Thần binh bản sắc” bằng cách :

Vào Menu -> Thương Thành -> Thương Thành ở giữa -> Kỳ trân dị bảo mua “Thiên thạch vũ trụ”.

Chú ý : Sau khi làm nhiệm vụ này các bạn sẽ có đồ tím để làm nhiệm vụ “Nhẫn nại và may mắn”

 

 

Mua 1 Thiên thạch vũ trụ

 

 

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ làm các bạn làm quen với việc cường hóa trang bị.

Gặp NPC Can Thích để nhận nhiệm vụ này.

Các bạn gặp NPC Mạc Diệp làm nhiệm vụ tiếp theo

 

 

 

Làm quen với việc khảm nạm trang bị qua việc làm nhiệm vụ NPC Hồ Mỹ Lệ

 

Làm quen với việc chùy luyện trang bị qua NPC Dị Sảnh Vân . Đầu tiên các bạn phải có “Như Ý Chùy”(bạn có thể mua tại Thương Thành) và đồ tím nhận được khi làm nhiệm vụ “Thần binh bản sắc”

 


Theo Game Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm